PRODUKTY >> “Echo-W” 

“Echo-W”

Chromotograf Gazowy do wykrywania materiałów wybuchowych “Echo-W”

Urządzenie jest przeznaczone do wykrywania materiałów wybuchowych. Jest ono bardzo proste w obsłudze, zautomatyzowane i przyjazne dla operatora. Zaprojektowane zostało jako urządzenie stacjonarno/przenośne zasilanie prądem o napięciu 220/12V. Jest na tyle hermetyczny, że czynniki zewnętrzne nie mają wpływu na jego prawidłowe funkcjonowanie. Może pracować przy temperaturze powietrza od 0 do +40°C i wilgotności nieprzekraczającej 98%. Jest urządzeniem powtarzalnym o wysokiej czułości i dokładności, nie wymaga stałego serwisowania. Zastosowanie unikalnej kolumny kapilarnej i wymienione wcześniej czynniki sprawiają, że chromatograf ten nie ma swoich odpowiedników, jest szczytowym osiągnięciem techniki. Walorem mocno podkreślającym atrakcyjność chromatografu jest nieporównywalnie niska cena.

Zbudowane jest z trzech bloków: iniekcyjnego, analitycznego i detekcyjnego. Zachodzące w nich procesy wymagają różnych temperatur, dlatego każdy blok wyposażony został we własny termostat. Mikroprocesor wewnętrzny synchronizuje poszczególne funkcje, przetwarza dane i współpracuje z komputerem zewnętrznym. W obudowie chromatografu znajduje się również butla z gazem nośnikiem (argon) potrzebnym do analizy. Butla ma pojemność 2 litrów i wystarcza na 60 godzin efektywnej pracy. Istnieje również możliwość podłączenia zewnętrznej butli z gazem, która w warunkach stacjonarnych pozwoli na wydłużenie czasu pracy.
Po włączeniu chromatografu gaz-nośnik przepływa przez wszystkie trzy bloki nieustannie je oczyszczając, po czym wydostaje się na zewnątrz. W stanie spoczynku urządzenia, układ kanałów jest zamknięty. Chromatograf po uruchomieniu osiąga zdolność do pracy po ok. 20 minutach. Wtedy to właśnie temperatura w poszczególnych blokach osiąga odpowiednio 250°C, 200°C i 250°C. Nowe urządzenie wyposażone jest w podstawową bazę danych, którą użytkownik może rozszerzyć według własnych potrzeb.
Jeżeli po dłuższym okresie nieprzerwanej pracy zaobserwujemy odchylenia w odczycie, należy przeprowadzić rekalibrację. Aby tego dokonać, wystarczy poddać badaniu dowolny wzorcowy materiał wybuchowy z bazy danych, a pozostałe parametry rekalibrują się automatycznie.
Materiałem do analizy może być zassana, przy pomocy specjalnego pobieraka, próbka powietrza zebrana znad podejrzanej substancji. Można też sporządzić roztwór podejrzanej substancji w acetonie.

Tryb Pracy.

Pobierak próbek wyposażony jest w specjalny element zwany koncentratorem, na którym osadzają się cząsteczki pobranej próbki. Po pobraniu próbki koncentrator umieszcza się w bloku iniekcyjnym. Pomiar rozpoczyna się automatycznie. Zwiększone pod wpływem temperatury ciśnienie powoduje chwilowe (ok. pięciosekundowe), częściowe zamknięcie układu kanałów w tym bloku i skierowanie próbki poprzez obieg wymuszony do bloku kolumnowego. W bloku tym znajduje się pojedyncza kolumna kapilarna o średnicy ok. dwóch milimetrów, a w niej ponad tysiąc kanalików o mikroskopijnej średnicy 40 μm, zwanych kapilarami. Kolumna ta ze względu na swoją budowę jest unikalna na skalę światową. Tu następuje fizyczne rozbicie badanej substancji na molekuły. Wykrycie obecności potencjalnego narkotyku następuje po przemieszczeniu się próbki do kolejnego bloku zwanym detekcyjnym. Prędkość tego przemieszczania zależy od masy i formy poszczególnych cząsteczek a istotnym jest moment pojawienia się ich w bloku detekcyjnym, który wyposażony jest w detektor zwany pułapką elektronową. Układ jonów zostaje przetworzony i jako informacja graficzna zostaje przedstawiony na ekranie komputera. Oś rzędnych obrazuje lotność, a na osi odciętych stan nasycenia badanego materiału wybuchowego. Nazwa wykrytego materiału widoczna jest nad zidentyfikowanym przez program piku oraz w wierszu wyświetlającym informacje o procesie analizy.
Zakończenie analizy oznajmiane jest sygnałem świetlnym i dźwiękowym. Blok wyposażony jest w proste i przyjazne dla operatora oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 95/98/2000/XP do zbierania danych w trybie automatycznym lub manualnym.

Dane techniczne :

Poziom detekcji dla detektorów:
ECD

0,1 ppb CCI
Czas nagrzewania 20min
Zasilanie 220/12V
Gaz nośny argon
Warunki eksploatacji temp. od 0°C do +40°C
wilgotność od 0 do 98%

Chromatograf posiada możliwość efektywnego poboru próbek z bagażu, samochodów osobowych, towarów, poczty, w różnych miejscach pracy funkcjonariuszy celnych, straży granicznej, policji, służb ochrony takich jak: przejścia graniczne, składy towarów, magazyny oraz na zewnątrz i wewnątrz takich pomieszczeń w normalnych temperaturach. Do tego celu służy pobierak próbek, służy on do pobierania próbek narkotyków, które znajdują się w miejscach o wysokim stopniu zakurzenia, wysokiej koncentracji oparów itp.

firma | produkty | projekty | serwis | certyfikaty | nagrody | kontakt

Webmaster
© Korporacja Wschód 2006