Home

Arrow Long Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach formularza kontaktowego i newslettera

przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”)

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Korporacja Wschód sp. z o.o., ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, KRS: 0000138827, NIP: 9520015165 (dalej „Administrator”).

Administrator jest właścicielem strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.korporacjawschod.pl, zaś poza kontaktem pocztowym pod adresem siedziby można się z nim kontaktować również mailowo na adres: biuro@korporacjawschod.pl.

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. PROWADZENIA KORESPONDENCJI, w tym udzielania odpowiedzi na wysyłane do administratora wiadomości i wysyłania informacji na tematy związane z działalnością Administratora, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest zapewnienie kontaktu osobom zainteresowanym działalnością Administratora,

2. ARCHIWIZACJI materiałów i komunikatów wytworzonych przez Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest udokumentowanie prowadzenia działalności zgodnie obowiązującymi przepisami.

3. ODBIORCY DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów. W szczególności dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych i usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, operatorom pocztowym lub kurierom i spółkom doradczym, z którymi Administrator współpracuje. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym (bądź wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby natomiast taki transfer danych osobowych miał się odbyć w przyszłości – co może się zdarzyć między innymi w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. O takim transferze osoby, których dane dotyczą, będą uprzednio poinformowane.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy związanej z zapytaniem, a po tym okresie przez okres 12 miesięcy w celach archiwizacyjnych.

5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu prowadzenia korespondencji z Administratorem.

6. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE DECYZJE

Dane przetwarzane do celów opisanych w niniejszym dokumencie nie będą podlegały profilowaniu, a wobec osób, których dane dotyczą, nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. na zasadach określonych w art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. na zasadach określonych w art. 16 RODO – prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c. na zasadach określonych w art. art. 17 RODO – prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
d. na zasadach określonych w art. 18 RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e. na zasadach określonych w art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile przetwarzanie opiera się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

2. Powyższe prawa mogą być zrealizowane poprzez wyrażenie stosownego żądania wobec Administratora na adresy kontaktowe wskazane w ust. 1. „Administrator Danych Osobowych” niniejszej informacji.

3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Newsletter

Subskrybuj nasz Newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach technologicznych i aktualnościach, nowych wpisach, produktach, usługach ze świata obronności, bezpieczeństwa, kryminalistyki